تومور مارکرها

زمان تقریبی مطالعه : کمتر از یک دقیقه
تومور مارکرها

تومور مارکرها و تشخیص زود هنگام سرطان

 

تومور مارکرها موادی هستند که در سطوح بالاتر از حد طبیعی در خون یا ادرار برخی از افراد مبتلا به سرطان یافت می شوند. این مواد که به آنها نشانگرهای زیستی نیز گفته می شود، می توانند توسط تومور ساخته شوند. آنها همچنین می توانند توسط سلولهای سالم در پاسخ به تومور ساخته شوند. در کنار سایر آزمایشات، آزمایش تومور مارکر می تواند به پزشک در تشخیص سرطان و توصیه یک برنامه درمانی کمک کند.

هرچند افزایش سطح تومورمارکرهای مختلف می تواند نشانه سرطان باشد اما با این حال بعضی از آنها در شرایط غیر سرطانی هم دیده می شوند.

افزایش میزان تومور مارکرها به تنهایی برای تشخیص سرطان کافی نیستند بلکه همراهی آنها با انجام اعمال تخصصی نظیر نمونه برداری، ماموگرافی، سونوگرافی و سی تی اسکن می توانند یک آزمون تشخیصی محسوب گردند. با این حال از تومورمارکرها می توان برای غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان، تعیین میزان پیشرفت، نظارت بر درمان و یا تشخیص بازگشت سرطان استفاده نمود.

انواع تست تومورمارکر که در آزمایشگاه پژوهان قابل انجام است:
CEA
AFP یا آلفا فیتوپروتئین
Beta HCG
CA19-9
CA15-3
CA-125
Free PSA
Total PSA
Inhibin A&B
اندازه گیری یک یا چند تومور مارکر به صورت همزمان در پیگیری وضعیت بیماران مبتال به سرطان مفید است.
آزمایشات فوق نیاز به ناشتایی یا آماده سازی خاصی ندارند.

نسترن پورابراهیمی
دوشنبه، 14 اسفند 1402


نظر شما

متن نظر